Garázs bérbeadása

2024. július 3. (szerda)

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Keszthely, Vásár tér 10. sz. alatt található, 8. számú, önkormányzati tulajdonban lévő garázst.

Az ingatlan alapterülete 18 m2. A minimálisan elvárt bérleti díj 14.400,- Ft/hó + ÁFA. A garázs villany közművel rendelkezik.

A bérlet határozott időre, 5 év időtartamra szól, amely további 5 évvel meghosszabbítható. A bérleti jogviszony további feltételeire Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 13/2023. (III. 31.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadóak.

A pályázati ajánlatok bírálati szempontjai, valamint a szükséges csatolandó dokumentumok az alábbiak:

  • az ajánlatnak tartalmaznia kell a helyiség bérleti díjára, illetve a bérleti szerződés megkötésekor fizetendő, a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadását biztosító díjra tett ajánlatot (az óvadék mértéke minimum 1 havi bérleti díjnak megfelelő összeg);
  • pályázó írásbeli ajánlatához csatolt adóigazolás benyújtásával igazolni köteles, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, valamint az Önkormányzattal szemben köztartozással nem rendelkezik, továbbá nyilatkozni köteles arról, hogy az önkormányzat intézményeivel, gazdasági társaságaival (HUSZ Nonprofit Kft., VÜZ Nonprofit Kft.) szemben lejárt tartozása nincs (a fennálló tartozás kizáró ok);
  • a pályázó legkésőbb a szerződéskötésig köteles csatolni jogi személy esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében annak igazolását, társadalmi szervezet esetében a szervezet bejegyzését igazoló bírósági bejegyző végzés másolatát;
  • a pályázat során az ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia a bérleti díj évenkénti 5 %-kal megemelt összegének megfizetésére.

A pályázatok benyújtási határideje: 2024. július 19. (péntek) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely Város Polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2024. július 26. (péntek), melyet követően a pályázók írásban kapnak értesítést. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a bérleti díjra vonatkozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók ajánlatai közötti 20 %-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart versenytárgyalást).

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-523, 83/505-525) kérhető. Előre egyeztetett időpontban 2024. július 18-ig a helyiség megtekinthető.