HIRDETMÉNY a 2023/2024. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

2023. április 5. (szerda)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024. nevelési évre vonatkozóan a Keszthelyi Életfa Óvodába történő beíratás időpontja:

  1. május 8. (hétfő) 7,00 – 12,00 óráig,
  2. május 9. (kedd) 13,00 – 17,00 óráig.

A beíratás helye: Keszthelyi Életfa Óvoda és Tagóvodái.

A beíratáshoz az alábbi okmányok szükségesek:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • nem magyar állampolgár esetén az ország területén tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek TAJ-kártyája,
  • a gyermek egészségi állapotáról szóló orvosi igazolás, óvodaérettséget, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat…stb.).

Az a gyermek, aki 2023. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, az óvodai nevelési év első napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Keszthelyen a kötelező felvételt biztosító óvoda a Keszthelyi Életfa Óvoda, melynek felvételi körzete Keszthely város közigazgatási területe.

A Keszthelyi Életfa Óvoda alapító okiratában meghatározottak szerint ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértői bizottság szakvéleménye alapján vehető igénybe.

Az a gyermek, aki 3. életévét 2023. augusztus 31. napja után tölti be, nevelési év közben bármikor felvehető. Az óvodai felvételről, átvételről az óvodavezető dönt.

Az óvodai beíratással egyidejűleg nem jön létre óvodai jogviszony, az csak a jogszabályban meghatározottak alapján, az óvodavezető legkésőbb 2023. június 9. (péntek) napjáig a törvényes képviselő által megadott címre megküldött óvodai felvételi kérelemnek helyt adó írásbeli döntésével történik meg.

Az óvodavezető felvételi kérelem elutasítására vonatkozó határozatával szemben a szülő a gyermek érdekében jogorvoslati lehetőséggel élhet, melyet Keszthely Város Jegyzőjének címezve kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

 Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az 2023. április 15. napjáig nyújthat be kérelmet a lakóhely alapján területileg illetékes járási hivatala felé, aki a gyermeket a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 4. napjáig írásban értesíteni az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztályát a www.oktatas.hu oldalon található nyomtatvány kitöltésével és postai úton történő beküldésével:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Az óvodai beiratkozás és felmentés, valamint az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése vonatkozásában további részletek megtalálhatók az önkormányzat honlapján:

https://onkormanyzat.keszthely.hu/intezmenyek/oktatas-neveles/ovodak/