Köznevelési intézményvezetői pályázat

2023. május 2. (kedd)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PÁLYÁZATOT HIRDET a Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde (8360 Keszthely, Vaszary K. u. 12.) intézményvezetői beosztásának betöltésére

Az intézményvezetői munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Többcélú köznevelési intézmény vezetőjeként feladata az óvoda és tagintézményei, valamint a bölcsőde szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézményi költségvetés betartása, az alapító okirat szerinti teendők ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)  20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (óvodapedagógus vagy kisgyermeknevelő) kinevezhető.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 29. §-ában foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. szeptember 1.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2023. szeptember 1. napjától 2028. augusztus 31. napjáig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye: 8360 Keszthely, Vaszary K. u. 12.

 Pályázati feltételek:

 • felsőfokú óvodapedagógus végzettség és pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, valamint legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, illetve a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

VAGY

a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/2/A. pontjában előírt felsőfokú végzettség és legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

 • büntetlen előélet, illetve, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közoktatási vezető szakirányú végzettség,
 • legalább kétéves vezetői gyakorlat,
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
 • a feltételként előírt szakmai gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetői program,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetetlen előéletet, valamint azt, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint megfelel a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt feltételeknek (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó pályázata benyújtásáig fenti adatokra vonatkozóan kérelmezte a hatósági erkölcsi bizonyítványt),
 • nyilatkozatok:
 • hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék,
 • a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján pályázata nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
 • a Kjt. 41-44. § és az Nkt. 67.§ (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenségről, miszerint közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalon történő közzétételétől (2023. május 4.) számított 30 napon belül; 2023. június 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor Hajnalka jegyző nyújt a 06-83-505-538-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt szakértő, valamint az Emberi Erőforrások Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjaiból álló, a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdés c) pontjában megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi.

A megbízásról a pályázatok testületi elbírálást megelőző bizottsági véleményezéseket követően, Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa, illetve amennyiben a benyújtott pályázat a pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeknek nem felel meg, a kiíró érvénytelennek tekinti, annak bizottsági véleményezéseitől eltekint.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő első képviselő-testületi ülés.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.) kell benyújtani, „köznevelési intézményvezető” megjegyzés borítékon történő feltüntetésével.

Pályáztató a benyújtási határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány és a nyilatkozatok kivételével – melyet legkésőbb a szakértői bizottság meghallgatásáig kell bemutatni – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 

 

Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás