Pályázat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői beosztásának betöltésére

2024. február 9. (péntek)

A KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA PÁLYÁZATOT HIRDET

 a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ (8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/A.) intézményvezetői beosztásának betöltésére

Az intézményvezetői munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális alapszolgáltatói intézmény vezetőjeként feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti (család és gyermekjóléti szolgáltatások, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás) feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Pályázati feltételek:

 • az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. § (13) bekezdése alapján a rendelet 3. számú melléklet szerinti az intézményvezető munkakörre előírt szakképzettség és szakképesítés vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontjában előírt felsőfokú végzettség,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetői gyakorlat,
 • helyismeret.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (családgondozó/szociális munkás) kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata,
 • a feltételként előírt ötéves szakmai gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetői program,
 • három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
 • nyilatkozatok:
 • hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék,
 • a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
 • miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • a Kjt. 41-44.§ szerinti összeférhetetlenségről, miszerint közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. szeptember 1.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2024. szeptember 1. napjától 2029. augusztus 31. napjáig.

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).

 A munkavégzés helye: 8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/A.

 Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.

 A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő közzétételétől (2024. február 15.) számított 35 napon belül; 2024. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor Hajnalka jegyző nyújt a 06-83-505-538-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt szakértő, továbbá a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdés c) pontjában megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi.

A megbízásról a pályázatok társulási tanácsi elbírálást megelőző bizottsági véleményezését követően Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa, illetve amennyiben a benyújtott pályázat a pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeknek nem felel meg, a kiíró érvénytelennek tekinti, annak bizottsági véleményezéseitől eltekint.

 A pályázat elbírálásának határideje:

A véleményezési határidő lejártát követő első társulási tanácsi ülés.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot személyesen vagy postai úton Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács Elnöke címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.) kell benyújtani, „Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető” megjegyzés borítékon történő feltüntetésével.

Pályáztató a benyújtási határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány és a nyilatkozatok kivételével – melyet legkésőbb a szakértői bizottság meghallgatásáig kell bemutatni – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.