Pályázat a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetői munkakör betöltésére

2024. június 24. (hétfő)

Keszthely Város Jegyzője pályázatot hirdet a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetői munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos teendőket az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerében (EAK). Intézi az anyakönyvi kivonatok, másolatok, értesítések kiadását. Gondoskodik a családjogi helyzet rendezésével kapcsolatos eljárás megindításáról, ellátja az anyakönyvi irattár folyamatos karbantartását. Előkészíti a házasságkötést megelőző várakozási idő alóli kérelmeket, valamint a házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésére irányuló kérelmeket engedélyezésre. Lefolytatja a házasságkötést megelőző, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárást, közreműködik a házasságkötési szertartásoknál, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok létrehozásánál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 8/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelet, illetve a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

     Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga vagy

érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga,

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • anyakönyvvezetői munkakörben szerzett gyakorlat,
 • elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK) ismerete, használata,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • helyismeret,
 • nyelvismeret (német, angol, orosz).

 A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. október 1.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Krupla-Takács Zsófia igazgatási csoportvezető nyújt, a 06-83-505-519-es telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot Keszthely Város Jegyzője (8360 Keszthely, Fő tér 1.) címére postai vagy elektronikus (jegyzo@keszthely.hu) úton lehet megküldeni. A pályázaton az 1/152/2024. azonosító számot, valamint a munkakör (anyakönyvvezető) megnevezését kérem feltüntetni.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2024. szeptember 27.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okiratok, egyéb végzettségek, szakképesítések, nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.

 

 1. A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.

 

 1. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a Kttv. 39. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)

 

 1. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • kinevezése esetén vele szemben a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

 

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével – hiánypótlásra nincs lehetőség.

Keszthely, 2024. június 18.

Dr. Gábor Hajnalka  jegyző