Pályázat a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

2024. február 15. (csütörtök)

Keszthely Város Jegyzője pályázatot hirdet a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletével kapcsolatos teendőket, intézi a birtokvédelemmel kapcsolatos közigazgatási feladatokat, hatósági megkeresésre vagyoni bizonyítványt, hagyatéki eljáráshoz, illetve jogszabályban előírt esetekben pedig adó- és értékbizonyítványt állít ki. Közreműködik a választások lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátásban, a kistérségi többcélú társulást érintő ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

      Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógus szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, jogi szakképesítés,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • birtokvédelmi, társasházi ügyintézés területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), ASP szakrendszer ismerete.

 A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Varga Éva aljegyző nyújt a 06-83-505-507-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot Keszthely Város Jegyzője (8360 Keszthely, Fő tér 1.) címére postai vagy elektronikus (jegyzo@keszthely.hu) úton lehet megküldeni. A pályázaton az 1/82/2024. azonosító számot, valamint a munkakör (igazgatási ügyintéző) megnevezését kérem feltüntetni.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója a jegyző, aki fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 28.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okiratok, egyéb végzettségek, szakképesítések, nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.
 2. A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 3. A pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása.
 4. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a Kttv. 39. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 5. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • kinevezése esetén vele szemben a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével – hiánypótlásra nincs lehetőség.

Keszthely, 2024. február 14.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző