Pályázat a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető munkakör betöltésére

2023. szeptember 1. (péntek)

Keszthely Város Jegyzője pályázatot hirdet a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Összefogja, irányítja, szervezi és koordinálja a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály munkáját. Ellátja az osztályvezetői feladatokat, közreműködik a jegyző és az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre történő előkészítésében, intézésében, a végrehajtás során a megfelelő hatásköri előírások érvényesítésében. Közreműködik a képviselő-testület, illetve a bizottságok elé kerülő anyagok előkészítésében és a hozott határozatok végrehajtásában.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

      

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett műszaki végzettség vagy

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedésügyi, vízügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi szakképesítés,

 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
 • önálló munkavégzés,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. október 16.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor Hajnalka jegyző nyújt a 06-83-505-538-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/126-7/2023. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója a jegyző, aki fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Az osztályvezetői megbízáshoz Keszthely Város Polgármestere egyetértése szükséges. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 13.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok), egyéb végzettség(ek), szakképesítés(ek), nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.

 

 1. A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.

 

 1. A pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása.

 

 1. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a Kttv. 39. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).

 

 1. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • szakvizsga hiányában, a kinevezésétől számított 2 éven belüli megszerzésre vonatkozó nyilatkozat.
 • kinevezése esetén vele szemben a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

 

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével – hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Keszthely, 2023. augusztus 31.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző