Sétáló utcai vendéglátóhely bérbeadása

2023. augusztus 9. (szerda)

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Keszthely, Kossuth u. 2. sz. alatt található, belvárosi önkormányzati tulajdonban lévő vendéglátó üzlethelyiséget.

Az üzlethelyiség Keszthely belvárosában, a sétáló utca sarkán, a Festetics Kastélytól 80 m-re található 54 m2 alapterületű, vendéglátó helyiségként kialakított összközműves ingatlan. Az üzlet minimálisan elvárt bérleti díja vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység esetén 166.158,- Ft/hó+ÁFA (az egyéb tevékenységekre vonatkozó bérleti díj mértékét a 218/2022. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat tartalmazza). Az üzlet előtti közterületen árubemutatás vagy vendéglátó kerthelyiség céljára terület bérelhető.

A bérlet határozott időre, 5 év időtartamra szól, amely további 5 évvel meghosszabbítható. A bérleti jogviszony további feltételeire Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 13/2023. (III. 31.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadóak.

A pályázati ajánlatok bírálati szempontjai, valamint a szükséges csatolandó dokumentumok az alábbiak:

  • az ajánlatnak tartalmaznia kell a helyiség bérleti díjára, illetve a bérleti szerződés megkötésekor fizetendő, a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadását biztosító díjra tett ajánlatot;
  • a pályázó köteles pályázatában írásban tájékoztatást adni üzleti tevékenységéről, elképzeléseiről és referenciáiról;
  • vendéglátó és kereskedelmi tevékenység esetén a bírálatnál előnyt élvez az a pályázó, aki vállalja az egész évben nyitva tartást (június-augusztus hónapokban legalább 22 óráig, az év többi időszakában 20.00 óráig);
  • pályázó írásbeli ajánlatához csatolt adóigazolás benyújtásával igazolni köteles, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, valamint az Önkormányzattal szemben köztartozással nem rendelkezik, továbbá nyilatkozni köteles arról, hogy az önkormányzat intézményeivel, gazdasági társaságaival (HUSZ Nonprofit Kft., VÜZ Nonprofit Kft.) szemben lejárt tartozása nincs (a fennálló tartozás kizáró ok), továbbá a helyiségben tervezett tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát;
  • a pályázó legkésőbb a szerződéskötésig köteles csatolni jogi személy esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében annak igazolását, társadalmi szervezet esetében a szervezet bejegyzését igazoló bírósági bejegyző végzés másolatát;
  • a pályázat során az ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia a bérleti díj évenkénti 5 %-kal megemelt összegének megfizetésére.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. augusztus 25. (péntek) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely Város Polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2023. augusztus 31. (csütörtök), melyet követően a pályázók írásban kapnak értesítést. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a bérleti díjra vonatkozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók ajánlatai közötti 20 %-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart versenytárgyalást).

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-523, 83/505-525) kérhető. Előre egyeztetett időpontban 2023. augusztus 24-ig a helyiség megtekinthető.