2006.06.24.

2007. február 13. (kedd)

Szűcs Sándor karmelita plébános
„Életünk legyen és bőségben legyen”

A címben szereplő mottóval a Kis Szent Terézről nevet kapott Karmelita Bazilikában tartotta pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából ezüstmiséjét Szűcs Sándor plébános.

Szűcs Sándor karmelita plébános
„Életünk legyen és bőségben legyen”

A címben szereplő mottóval a Kis Szent Terézről nevet kapott Karmelita Bazilikában tartotta pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából ezüstmiséjét Szűcs Sándor plébános. A papi szolgálatban eltöltött negyed évszázados jubileumát ünneplő rendi házfőnök köszöntése céljával tartott tizenegyes szentmisére június derekán zsúfolásig megtelt a templom, hogy a hívek a paptársakkal együtt köszöntsék az ünnepeltet, és dicsérjék Istent, hálát adva kegyelmeiért.

A Keresztelő Szent János születésnapján tartott két és félórás közös hálaadó misén Márffi Gyula a Veszprémi Főegyházmegye érseke köszönte meg a jubiláns paptestvérnek a hívek üdvére, a Jóisten dicsőségére végzett két és félévtizednyi szolgálatát. A lelkek üdvéért munkálkodó főtisztelendő plébános atyát köszöntötte Takács Nándor püspök és a helyi plébánia egyházközségét képviselő, valamint az országos karmelita rendet reprezentáló egyházi –és világi vezetők. A papi szolgálat megünneplése alkalmából mondott prédikációjában Muka Gábor kalocsai egyházmegyés plébános a hitet embertársai között szeretettel szétszóró, hithű keresztény családban felcseperedő Sándor atyáról szólva elmondta: soha nem akart nagyobb lenni Mesterénél, Jézusnál. Mindvégig vállalta az áldozatot, a kihívást, az evangélium hirdetését. Az Isten –és emberszeretetben jeleskedő atya minden hívőben igyekezett a hitet növelni, akár alkalmas volt, akár alkalmatlan. Mindig szeretettel irányította a reá bízottakat az üdvösség felé, az örömhír gyógyírját elvíve mindenkinek, akivel találkozott. Óriási hittel misszionálva az oltár előtt is szolgálója lett a Mindenhatónak és igyekezett az embereket meggyőzni az Isten országáért végzett munka értékességéről. Sándor atyát a város vezetése nevében jubileumi emlékplakett átadásával köszöntötte Mohácsi József polgármester is. A hívek, paptársak, testvérek körében tartott ceremónián verssel, énekekkel is köszöntötték a hivatása gyakorlásának jubilemát tartó, nagyrabecsült plébánost.