A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen

2023. február 21. (kedd)
TOP

Sz2020
Kedvezményezett: Keszthely Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003
Támogatás összeg: 119 851 456 Ft
Támogatás intenzitás: 100 %
Projekt befejezése: 2022. május 31.

A projekt átfogó célja a Keszthely Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szereplő szegregátumnak minősülő területen (Kárpát utca – Öv utca – Lőtéri út – Külső-Zsidi út) a szegénység, a társadalmi és a munkaerőpiaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése.
A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak: elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást biztosító programok, továbbá egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok valósulnak meg.

A projekt specifikus célkitűzései:

 • a szegregálódott területen élő népesség felzárkóztatása, életkörülményeik javítása, szemléletformálás képzések és közösségi programok megvalósítása révén;
 • a munkaerőpiaci beilleszkedést segítő akciók, illetve a lakosság önálló jövedelemszerzési lehetőségeinek kialakítását célzó akciók megvalósításával a jövedelem-színvonal javítása;
 • a helyi szintű egészségügyi és szociális ellátó és támogató rendszerek kialakítása, egyéni fejlesztési terveken keresztül a társadalmi integráció elősegítése;
 • a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeinek javítása, ezáltal az esélyegyenlőség és társadalmi kohézió megteremtése;
 • a közbiztonság növelése, lakossági biztonságtudat erősítése.

A projekt tevékenységei:

 • A programban résztvevő, a szegregátum területén élő 16-54 év közötti 55 fő személyre szabott, a feltárt hiányosságokra épített képességfejlesztési Egyéni Fejlesztési Tervének elkészítése.
 • Szociális Információs Pont működtetése, Jogi tanácsadás, Mediáció a családokban
 • Helyi közösségi programok a szabadidő hasznos eltöltésére, a család, mint legfontosabb társadalmi egység erősítése, testi-lelki egészségnevelés, környezettudatosságra nevelés, saját környezet megismerése, új ismeretek szerzése.(Jeles napok, hagyományok – Helyi közösségi programok, Közösségi előadások, könyvsarok és sportalkalmak, munka magánélet összehangolása, gombaismereti séták, roma kulturális programok, roma gasztro programok)
 • Kommunikációs képzés felnőtteknek, Kortárs (Peer) mediációs program gyermekeknek
 • Művészetterápiás mentálhigiénés program hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskoláskorú gyermekek fejlesztése, szocializációja, integrációja érdekében.
 • Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő akciók: az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében önismeret, önkifejezés fejlesztésével, életviteli életvezetési tanácsadással, kommunikációs képesség fejlesztésével, álláskeresést segítő önéletrajz-írási technikák elsajátításával, helyi munkalehetőségek feltérképezésével, illetve önfenntartási, vállalkozási ismeretek bővítésével (Motorfűrész kezelési ismeretek, munka és magánélet összehangolása)
 • Foglalkoztatók felkészítése a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatására
 • Életvezetési- és egészség-megőrzési programok: önismeret, önkifejezés fejlesztése, életviteli, életvezetési tanácsadás, kommunikációs képességfejlesztés, személyi és környezeti higiéné megteremtésének elősegítése, háztartásszervezési ismeretek, egészséges táplálkozással összefüggő ismeretek, egészségmegőrzés, szűrővizsgálatok. (Személyi higiénia és kulturált lakókörnyezet, Ápoltság, megjelenés, viselkedés a mindennapokban, Egészségmegőrzési és prevenciós programok)
 • Bűnmegelőzési és kapcsolódó programok
 • A projekt célcsoportján belül általános iskoláskorú gyermekek számára különböző, sport és kreatív műhelyfoglalkozások megvalósítása
 • Házikerti alapismeretek programsorozat megvalósítása. A kertészeti ismeretek mellé a zöldségek gyümölcsök felhasználására, tartósítására vonatkozó kiegészítő ismeretek átadása, az önfoglalkoztatásra való felkészítés, önálló jövedelemszerzés lehetőségeinek megismertetése a célterület lakosságával.
 • A projekt célcsoportja számára különböző, elsősorban alacsony iskolai végzettséggel űzhető szakmák, foglalkozások bemutatása
 • Szociális munkások szupervíziója
 • Közösségi térben szabadidős programok szervezése