Júniusi testületi döntések

2010. június 25. (péntek)

Több beszámolót és tájékoztatót tárgyalt júniusi soros ülésén a keszthelyi képviselőtestület, áttekintették a tavalyi év adózási tapasztalatait, rendezvényekről határoztak, valamint közoktatási és szociális kérdésekben hoztak döntést.

A 2009. év adózási tapasztalatairól szóló beszámolóból kitűnik, hogy az adókivetések összege csaknem 50 millió forinttal nőtt az előző évihez képest, viszont a teljesítés aránya 6 százalékponttal csökkent, és az adóbevételek összege minimálisan elmaradt a 2008-astól. Megállapítható, hogy az adófizetési morál az előző évihez képest romlott, a teljes adóhátralék összege csaknem a másfélszeresére növekedett (különösen jelentős a tartozás a helyi iparűzési adó tekintetében). Az idegenforgalmi adó összegét csökkenti, hogy a Keszthelyen eltöltött vendégéjszakák száma – mind a vendégek számát, mind az itt tartózkodási időt tekintve – visszaesett; ez csaknem 5 millió forintos bevétel-elmaradást jelent a költségvetésben.

A szociális ellátás területét érintő több kérdésben döntött a testület.
Módosult a város közfoglalkoztatási terve, mivel az előzetes munkaerő-igényekhez képest jelentősen nőtt a közfoglalkoztatottak száma. Az így munkát vállalók bérét és járulékait 95 százalékban állami támogatásból fizetik a munkáltatók, így kedvező feltételekkel tudnak foglalkoztatást biztosítani az állástalanoknak.
A térségi családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátását idén augusztus 31-étől a keszthelyi Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) helyett a kistérségi társulás Szociális Szolgáltató Központja végzi majd, a jelenlegi struktúra és dolgozói állomány átvétele mellett. Az önkormányzat kezdeményezte a korábban erre a célra hét önkormányzat részvételével létrehozott térségi társulás megszüntetését. Így a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a kistérség mind a 16 településére kiterjesztve történik ezentúl a feladatellátás.

Szintén a szociális ellátás tárgykörében áttekintette a testület a közfeladatokat ellátó keszthelyi alapítványok és szolgálatok 2009. évi működéséről szóló beszámolókat.
A Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány nappali melegedőt és népkonyhát működtet a városban a szociálisan rászoruló személyek részére. A Kolping Támogató Szolgálat a fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátását segíti. A Filemon Református Támogató Szolgálat feladata a fogyatékos ellátottak életviteli, életfenntartási, higiéniás szükségleteinek kielégítése, a mindennapi életvitelük segítése. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza nappali elhelyezést biztosít 35 fő enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos, mozgássérült és autista számára. A kistérségi társulás Szociális Szolgáltató Központja támogató szolgálatot, jelzőrendszeres, és házi segítségnyújtási rendszert működtet a kistérség területén.

A testület döntése értelmében Keszthely városa közoktatási feladatellátási megállapodást köt Karmaccsal a község területén lakó tankötelezett tanulók ellátására vonatkozóan. Karmacs a továbbiakban nem tudja fenntartani általános iskoláját, a gyerekek egy részét ezért keszthelyi általános iskolákba írathatják a szülők.

Áttekintette továbbá a testület a kistérségi társulási tanácsban végzett tevékenységről szóló beszámolót, meghatározta saját második félévi munkatervét, és módosította a fogászati ügyeleti térítési díjszabályzatot a nem keszthelyiek számára (keszthelyieknek továbbra is ingyenes az ügyelet bármely szolgáltatása). A törvényi változások következtében módosította a testület a parkolás szabályozásáról szóló rendeletét. A város támogatja továbbá az Európai Uniós Országok Női Ökölvívó Bajnokságának Keszthelyen történő megrendezését.
Zárt ülés keretében a képviselők az önkormányzat peres ügyeiről kaptak tájékoztatást.