Jámbor Katalin

Jámbor KatalinVagyongazdálkodási ügyintéző
Telefonszám:+36 83/505-525

Szakterület: ingatlanhasznosítás, értékesítés, vásárlás, ingatlan-kezelés

Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. Ezt a jogát a polgármesterre, bizottságokra, intézményekre, vállalkozásaira átruházhatja. A képviselő-testület, a bizottságok és a polgármester hatáskörébe tartozó vagyoni ügyek döntésre való előkészítése és a döntések végrehajtása, az önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó jognyilatkozatok kiadása, továbbá az ingatlanvagyonnal kapcsolatos nyilvántartások vezetése a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya feladata.

Az ügyintézők feladatai közé tartozik különösen:

 • közterület-használattal kapcsolatos ügyintézés (szerződések előkészítése, számlázás, nyilvántartás vezetés, kapcsolattartás a közterület-felügyelőkkel és a reklámgazdával);
 • a Polgármesteri Hivatal által kezelt nem lakáscélú ingatlanok bérbeadásának bonyolítása, valamint a Vüz Kft. kezelésében lévő helyiségek pályáztatása;
 • mezőgazdasági célú ingatlanok kishaszonbérletbe adásához kapcsolódó ügyintézés, szerződéskötés;
 • önkormányzat tulajdonában álló egyéb ingatlanok (nem lakás céljáró szolgáló helyiségek, építési telkek, egyéb hasznosítású ingatlanok) értékesítésével kapcsolatos ügyintézés;
 • tulajdonosi hozzájárulások, egyéb nyilatkozatok kiadása építési engedélyezési, telekalakítási eljárásokban, valamint közüzemek által kezdeményezett munkálatokhoz, társasház-alapító okiratok jóváhagyása;
 • visszavásárlási joggal és jelzálogjoggal kapcsolatos ügyek döntésre előkészítése;
 • elővásárlási jogosultság érvényesítése;
 • telekalakítások, területgondozás;
 • vagyon-nyilvántartás (vagyonkataszter, vagyonleltár) vezetése, folyamatos karbantartása;
 • külföldi állampolgárok ingatlanszerzésével kapcsolatos nyilatkozatadás;
 • helyi rendeletek megalkotásának, módosításának, felülvizsgálatának szakmai előkészítése;
 • a Polgármesteri Hivatal gondnoki feladatainak ellátása (készletbeszerzés, bevételezés, számlák leigazolása, eszköznyilvántartás, leltározás, karbantartási munkák megrendelése és elvégzésének ellenőrzése, rendezvények technikai feltételeinek biztosítása).